Ga naar de inhoud

Sociaal Advocaten

Iedereen heeft recht op een goede, betaalbare advocaat

Ontslag

In Nederland kan je gelukkig niet zomaar ontslagen worden, er moet een hoop zijn gebeurd (en gedocumenteerd) om ontslag mogelijk te maken. Toch worden werknemers regelmatig ontslagen, via de kantonrechter of middels een zogenaamd ontslag op staande voet. Ben jij ontslagen? Op deze pagina lees je alles over het ontslag en over de mogelijkheden om hiervoor een arbeidsadvocaat in te schakelen. Zoek je direct een sociaal advocaat? De aanbevolen sociaal advocaat voor arbeidsrechtelijke geschillen is mr. S. Blom.

Ontslag

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. Een voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst kan van rechtswege eindigen en kan in sommige gevallen tussentijds worden opgezegd, terwijl een voor onbepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst in principe altijd eindigt door een opzegging. Voor de opzegging van een arbeidsovereenkomst door werkgever is overeenkomstig artikel 7:671 lid 1 BW in beginsel de schriftelijke instemming van werknemer vereist. Een van de uitzonderingen op voormelde regel is het ontslag om dringende redenen, ook wel het ontslag op staande voet genoemd. Is er geen sprake van een dringende reden, dan is ontslag mogelijk als daarvoor een redelijke grond bestaat.

Ontslag op staande voet

Er zijn zowel voor werkgever als werknemer dringende redenen op basis waarvan de arbeidsovereenkomst onverwijld kan worden opgezegd. Dringende redenen voor werkgever zijn overeenkomstig artikel 7:678 lid 1 BW zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van werknemer, die ten gevolge hebben dat van werkgever redelijkerwijze niet kan worden gevergd om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Voorbeelden hiervan zijn diefstal en hardnekkige werkweigering. Artikel 7:679 lid 2 BW merkt voor werknemer als dringende reden aan bijvoorbeeld het uitblijven van loonbetalingen.

Ontslag via de kantonrechter

Als er geen sprake is van een dringende reden, kan een werkgever de arbeidsovereenkomst alleen opzeggen indien daar een redelijke grond voor is. Daarnaast bepaalt artikel 7:669 lid 1 BW dat werkgever moet onderzoeken of herplaatsing van de werknemer mogelijk is, al dan niet met behulp van scholing. Als er geen andere passende functie bestaat of wanneer dit, gezien de feiten en omstandigheden, niet in de rede ligt, dan kan de arbeidsovereenkomst worden opgezegd.

Voorbeelden van een redelijke grond voor opzegging van de arbeidsovereenkomst door werkgever zijn bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte. Voor een ontslag op deze gronden dient werkgever overeenkomstig artikel 7:671a BW toestemming te krijgen van het UWV. Andere redelijke gronden komen onder meer neer op regelmatige arbeidsongeschiktheid, disfunctioneren, verwijtbaar handelen of nalaten, en een verstoorde arbeidsverhouding. Op grond van artikel 7:671b BW dient werkgever in deze gevallen de kantonrechter te verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Vergoeding of herstel arbeidsovereenkomst

Als werkgever jou ten onrechte (op staande voet) ontslaat of als werkgever zich niets aantrekt van de daarvoor geldende eisen, dan staan daar verschillende sancties tegenover. Je kan de kantonrechter in sommige gevallen vragen om de arbeidsovereenkomst te herstellen, waardoor je weer terug in dienst treedt. Wanneer dit niet voor de hand ligt, bijvoorbeeld omdat de verhouding met werkgever door het onrechtmatige ontslag ernstig is verstoord, kan je de kantonrechter vragen om een vergoeding toe te kennen.

Stel je vraag aan een advocaat arbeidsrecht